Prywatne Przedszkole Bajeczka działa na podstawie:


Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe;

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela;

Rozporządzenia MEN w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;

Rozporządzenia MEN w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci;

Rozporządzenia MEN w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia;

Rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego;

Statutu Prywatnego Przedszkola Bajeczka z 1 września 2004 r.