Prywatne Przedszkole Krakowska Bajeczka działa na podstawie:


Ustawy z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty;


Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela;


Rozporządzenia MEN w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;


Rozporządzenia MEN w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci;


Rozporządzenia MEN w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia;


Rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego;


Statutu Prywatnego Przedszkola Krakowska Bajeczka z 1 września 2011 r.